Okénko základů společenských věd: Psychologie

Karel Výravský se v dnešním okénku věnuje psychologii.

Okénko základů společenských věd: Psychologie

Dnes nahlédneme do výuky základů společenských věd ve třídě kvintě, ve které se v 1. pololetí zabýváme psychologií. Psychologie je věda zkoumající zákonitosti psychiky dospělého člověka žijícího v podmínkách naší civilizace. Je obecnou vědou o lidském prožívání a chování, chce jim porozumět a případně je předvídat a formovat. Název této vědy vznikl ve starověkém Řecku: „psyché“ (duše) + „logos“ (slovo), tedy vlastně slovo o lidské duši. Otcem psychologie není nikdo jiný než Aristoteles.

Před vánočními svátky jsme se se studenty kvinty zabývali osobností člověka. Osobnost člověka je v psychologii vysvětlována z různých hledisek, běžně však osobností rozumíme tělesné a psychické vlastnosti člověka, které tvoří jednotu a jsou typické pro daného jedince. Vlastnosti osobnosti se výrazně projevují v chování a v jednání člověka. K nejvýraznější struktuře vlastností osobnosti patří vlastnosti dynamické, které určují dynamiku a intenzitu celého prožívání a chování osobnosti. Běžně se tyto vlastnosti označují slovem temperament. Prvními učenci, kteří popsali temperament člověka, byli starořečtí lékaři Hippokratés a Galénos.

Temperamentu jsme věnovali dvě vyučovací hodiny. Cílem bylo popsat jednotlivé druhy temperamentu a určit svůj vlastní temperament. Čtyři základní druhy temperamentu studenti popsali celkem snadno, neboť jsou všeobecně známé:

Sangvinik: nestálá povaha, živý, značně pohyblivý. Lehce vznikají a lehce se střídají city. Egocentrický.

Cholerik: výbušná povaha. Vznikají u něho náhlé, silné emocionální reakce. Těžko se ovládá. Nesnášenlivý.

Flegmatik: klidná, pomalá povaha. Slabé, pomalu vznikající, navenek málo výrazné citové reakce. Nespolehlivý.

Melancholik: Dobrotivá, laskavá povaha. City vznikají pomalu, ale jsou trvalé. Zranitelný.

Problém nastal, když se studenti měli pokusit určit svůj vlastní temperament. Někteří si s tím nevěděli rady a svoje rozhodnutí i měnili. Je to dokladem toho, jak těžké je poznat sám sebe. Proto ode mě dostali studenti čas do příští hodiny o sobě přemýšlet. Pak anonymně nahlásili svůj předpokládaný temperament. Objevilo se nejvíce choleriků a flegmatiků. Poté jsme v hodině provedli Eysenckův test temperamentu. Psychologové Carl Gustav Jung (†1961) a Hans J. Eysenck (†1997) vnesli do typologie temperamentu osobnosti člověka nové rozměry:

1. Orientace člověka: extraverze = orientace na vnější svět x introverze = orientace do sebe.

2. Psychická vyrovnanost: labilní x stabilní.

Na základě prolínání těchto dvou dimenzí vznikl Eysenckův test temperamentu. Po zodpovězení 57 otázek (pouze ano - ne) se zobrazí Eysenckův kruh temperamentu. Váš typ bude označen červenou tečkou. Test je dostupný na internetu, a tak ho každý student pomocí svého chytrého telefonu a školní wi-fi absolvoval přímo v hodině. Škoda, že někteří studenti neměli svůj mobilní telefon, i když jsem je upozorňoval, že do mých hodin je vhodné mobilní telefony, i přes všeobecnou hysterii proti nim, nosit. Ale většina studentů test absolvovala, a tak každý mohl posoudit, zda svůj temperament odhadl správně. Ne všem se to podařilo. Oproti původním odhadům ubylo choleriků i flegmatiků a přibylo sangviniků. Zkuste i Vy poznat svůj temperament! http://temperament.wladik.net/

Děkuji studentům a studentkám kvinty za intenzivní zapojení do těchto vyučovacích hodin. Karel Výravský

Hledáme
Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB