Zdravá škola

Gymnázium Broumov - škola podporující zdraví (osvědčení)

Gymnázium Broumov je od roku 2009 zařazeno v celosvětové síti škol podporujících zdraví. Škola vypracovala a obhájila již dva projekty podpory zdraví. Smyslem škol podporujících zdraví je směřovat k naplňování vize, podle níž každé dítě a mladý člověk v Evropě má právo být vzděláván ve škole, která podporuje zdraví.

Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole dělá záměrně (vyučované kurikulum, školou organizované činnosti) a rovněž všechno, co se v ní děje živelně (skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí - žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, spoluobčanů v obci – důsledků pozitivních (protektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, ohrožujících zdraví).

Program ŠPZ pomáhá školám, aby si týmovou spoluprací stanovily dlouhodobou a vyváženou koncepci, strategii a metody řízení své kvalitativní proměny v dílnu zdravého způsobu života a vzdělávání. Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní. Plněním svého cíle, který je zaměřen pozitivně, tj. převážně na posilování a vytváření optimálních předpokladů u každého člověka, je program současně nástrojem včasné primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a všech závislostí. V podmínkách současné školy však nejsou tyto cíle splnitelné v plném rozsahu. Strategie programu ŠPZ je proto zaměřena na tvorbu a udržení takových podmínek, které jsou pro naplňování stanoveného cíle určující.

Klíčové životní kompetence, kterými se člověk podporující zdraví vyznačuje:

 1. Rozumí pojmům podpory zdraví a prevence nemocí. 
 2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou.
 3. Dovede řešit problémy a řeší je.
 4. Má vyvinutu odpovědnost za vlastní chování a způsob života. 
 5. Posiluje duševní odolnost.
 6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. 
 7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.

Proč chceme pokračovat v programu škol podporujících zdraví?       

 • Protože zapojení školy do tohoto programu se v uplynulém období osvědčilo.
 • Program ŠPZ pomohl kompenzovat u žáků a u učitelů jistou akademičnost a s tím spojenou náročnost gymnaziálního typu vzdělávání.
 • Během realizace projektů jsme pochopili, že program ŠPZ představuje komplexní pohled na zdraví člověka, že jde o životní styl, o pohodu prostředí, zdravé učení atp.
 • Očekáváme, že pokračování v programu ŠPZ nám opět pomůže realizovat strategické cíle školy v oblasti klimatu školy:
  • vytvářet bezpečné a podnětné sociální prostředí; 
  • posilovat motivaci žáků a učitelů (potažmo i rodičů) ke školní práci;
  • zlepšovat neuropsychické předpoklady učitelů i žáků;
  • navozovat pozitivní prožívání, snižovat rizika stresu a úzkosti;
  • posilovat sebedůvěru a duševní odolnost žáků a učitelů;
  • utvářet u žáků sociální vzorce, které jim pomohou zorientovat se v různých komunitách;
  • Ø budovat školu otevřenou pro spolupráci žáků, rodičů a učitelů, abychom tak včas dokázali rozpoznat případné problémy a nežádoucí jevy a uměli je pak dobře a včas řešit;
  • udržovat spolupráci se všemi sociálními partnery na Broumovsku, zvláště se základními školami a s ekologickými organizacemi a iniciativami.
ProŠkoly.cz

ProŠkoly.cz

Testy rozumových schopností a testy volby povolání.

Heslo si vyžádejte e-mailem na ringel@gybroumov.cz.

Přijímací řízení

Pavla Kubečková
Pavla Kubečková, nositelka Českého lva

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB