Jana Zenknerová: Co motivuje a zajímá naše studenty? Už to víme.

Kariérový poradce Jana Zenknerová iniciovala rozsáhlé dotazníkové šetření o tom, co zajímá naše studenty. Cílem dotazníku je zlepšení podpory nadaným studentům v budoucích letech.

Jana Zenknerová: Co motivuje a zajímá naše studenty? Už to víme.

  

Broumovské gymnázium podporuje nadané a pracovité studenty, kteří mají zájem o rozšiřování svých znalostí a dovedností v některých předmětech i mimo běžné vyučování. Období online výuky jsme proto využili pro zjišťování, jaké předmětové zaměření a typy aktivit jsou pro studenty zajímavé. Požádali jsme studenty všech tříd kromě maturitních ročníků o vyplnění dotazníku. Dotazník vyplnilo celkem 237 studentů, z toho 116 studentů nižšího gymnázia (NG) a 121 studentů z vyššího gymnázia (VG). Výsledky dotazníku vezmeme v úvahu při plánování dalších doplňujících akcí nebo aktivit pro studenty v následujících školních letech.

Konkrétně jsme se studentů ptali na oblibu jednotlivých předmětů, jejich zájem o aktivity rozšiřující jejich znalosti a dovednosti, na preferovanou formu práce (týmová nebo samostatná), na jejich motivaci k většímu výkonu. Zajímalo nás, jaké typy aktivit nebo akcí by si vybrali, a které již vyzkoušeli a doporučili by je ostatním. Zjišťovali jsme také, jak je v současné době vnímána podpora nadaných studentů na naší škole.

A co jsme zjistili?

Nejoblíbenější předměty studentů na NG jsou tělesná výchova, angličtina, dějepis, informatika a výtvarná výchova. Nejoblíbenější předměty studentů na VG jsou základy společenských věd, angličtina, biologie, čeština, následují tělocvik a výtvarná výchova.

V rámci jednotlivých tříd dosáhly nejvyšší obliby angličtina v sekundě a základy společenských věd v kvintě,  oboje mezi svými oblíbenými předměty uvedly více než dvě třetiny studentů ze třídy. Vysoké hodnocení má také chemie v kvartě, v oblibě ji má polovina třídy.

Téměř všichni studenti NG i VG mají zájem o aktivity navíc, většina z nich dává přednost buď časově méně náročným aktivitám mimo vyučování, nebo jejich zařazování do běžné výuky.

Zhruba třetina studentů NG i VG ráda pracuje v týmu a dosažený výsledek prezentuje jako společný, stejně početná skupina studentů ráda pracuje sama, bez prezentace výsledků. Asi čtvrtina studentů nemá problém s jakoukoliv formou práce. Studenti primy se přiklonili spíše k týmové práci, v kvartě dává více studentů přednost samostatné práci bez prezentace výsledků.

Co studenty motivuje, aby se snažili naučit se něco nového a dosáhnout lepších výsledků? V odpovědích studentů NG i VG se jako nejčastější motivace objevil „pocit, že něco dokázali“. Dále byly nejvíce vybírány možnosti „lepší známka“, „získávání nových informací“ a „získávání nových zkušeností“ a to, že „chtějí někomu udělat radost“. V některých třídách se k často vybraným možnostem řadí také: „ukázat ostatním, že něco umím“ a „pochvala“. Zdá se, že získání lepší známky z předmětu je motivace především pro studenty NG. Pro studenty VG je známka také podstatná, ale důležitější je možnost něco nového se dozvědět nebo naučit.

V další části dotazníku studenti volili formu aktivity pro doplnění výuky. Asi polovina studentů NG ráda pracuje ve formě kroužků, velký zájem je i o exkurze a o výměnu zkušeností (například se studenty z jiné školy nebo země). Studenti stojí také o zajímavé úlohy při vyučování a účast na větším projektu. Studenty z tercie zajímají diskuze a sdílení zkušeností se spolužáky. Totéž platí o kvartě, kde studenti navíc volili i online soutěž a možnost podílet se na vyučování. Největší zájem o praktické ukázky probíraného učiva včetně možnosti sami si je vyzkoušet má sekunda.

U studentů VG vedou exkurze. Dále více než polovina studentů volila praktickou ukázku probíraného učiva a možnost sami si vyzkoušet v praxi to, co se naučili. Polovina studentů volila přednášku odborníka. Poměrně často studenti vybírali i kroužky nebo diskuzi a výměnu zkušeností se spolužáky, případně se studenty z jiné školy nebo země.

Studenti mohli uvést a doporučit zajímavé akce nebo aktivity ostatním. Někteří popsali velmi podrobně svoje zkušenosti a náměty. Škála uváděných aktivit byla široká, studenti velmi kladně hodnotili různé sportovní akce a kroužky, matematické soutěže (olympiáda, Pangea, Pythagoriáda) a soutěže a olympiády v angličtině, zmiňovali se i o dalších olympiádách (biologická, dějepisná, zeměpisná, chemická). Doporučovali i různé kroužky a akce, včetně školních nebo pořádaných učiteli GB (programátorský kroužek, kroužky FIT, FIChTL). Studenti VG nejčastěji uváděli přednášky odborníků, exkurze, akce ZUŠ, Broumovské diskuze, návštěvy studentů z jiných zemí a akci 100 vědců.

Na konec se můžete podívat, jak studenti hodnotili podporu nadaných studentů na našem gymnáziu. Mohli známkovat jednou až pěti body (hvězdičkami), čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Více než tři čtvrtiny studentů hodnotí podporu nadaných studentů pěti nebo čtyřmi body, další pětina studentů volila průměrné hodnocení a tři procenta studentů ohodnotila podporu jedním nebo dvěma body.

Velice děkujeme všem studentům za vyplnění dotazníku a třídním učitelům za spolupráci při zadání dotazníku.

J. Zenknerová

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB