Okénko českého jazyka - ročníková práce septimy

Studenti septimy vypracovali ročníkovou práci podle pravidel bakalářských a magisterských prací vysokých škol.

Okénko českého jazyka - ročníková práce septimy


Hlavním letošním výstupem výuky českého jazyka v septimě je vypracování ročníkové práce. Studenti si mohli do konce září vybrat jakékoliv téma, které měli zpracovat formou ročníkové práce podle pravidel psaní bakalářské a magisterské práce na vysoké škole. Smyslem ročníkových prací je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou k příslušnému tématu, je schopen samostatně vyhledávat a utřídit informace a v neposlední řadě odevzdat výslednou práci na náležité obsahové a formální úrovni. Každá ročníková práce musí mít svou teoretickou a praktickou část. Klade se velký důraz nejen na obsah, ale také na formální stránku. Práce musí mít úvodní hlavičku, prohlášení, nepovinně i poděkování, anotaci, bibliografický záznam práce, klíčová slova, obsah, úvod práce, teoretickou část rozdělenou minimálně na čtyři kapitoly a tři podkapitoly, k této části musí být minimálně tři zdroje ( s ISBN ) a pět citací. V praktické části studenti stanovují hypotézu, kterou musí dotazníkovým šetřením buď potvrdit, nebo vyvrátit. Dotazníkové šetření je zpracováno formou grafů. Následuje závěr práce, seznam použité literatury, seznam citací a seznam příloh. Práce by měla být také pravopisně v pořádku.
Ročníkové práce studenti odevzdali 9.dubna, o nejlepších budeme touto formou informovat. (mk)

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB