Kontakty

Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Datová schránka  5kspdu9

Adresa a fakturační údaje:

Gymnázium Broumov
Hradební 218
550 01 Broumov

IČO: 48623679
IZO: 102266239

číslo účtu: 78-8859260207/0100

Důležité kontakty

Telefon: +420 491 521 276
Mobil: +420 731 159 961

Obecné dotazy: info@gybroumov.cz

Ředitel: Mgr. Jiří Ringel  (reditel@gybroumov.cz)
Zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Mádle  (zastupce@gybroumov.cz)

Nadační fond GB

Nadační fond Gymnázia v Broumově - NFGB (IČO 48621161)
Účet vedený u KB Broumov, č. ú. 36137551/0100 (Pro snazší identifikaci při platbě uveďte ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení žáka a zkratku třídy.)
Nadační fond je řízen Správní radou, jejímž předsedou je Mgr. Jiří Ringel.

Datová schránka  cc3h4r5

Správci stránek:

PaedDr. Milan Kulhánek (kulhanek@gybroumov.cz) + správce Facebooku

Mgr. Jiří Ringel (ringel@gybroumov.cz)

Školní psycholog:

Mgr. Barbora Krtičková, školní psycholog | mob.: 737 613 553 | e-mail: psycholog@gybroumov.cz | MS Teams: poradna školního psychologa

GDPR

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 (dále jen „škola“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 5kspdu9, emailem na adrese info@gybroumov.cz nebo poštou na adrese Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Petr Osoba, tel. č. 732 396 326, email: poverenec@dsobroumovsko.cz; Klášterní 1, 550 01 Broumov

Informace k distanční výuce v rámci GDPR

Veškerá komunikace distanční výuky probíhá v prostředí Microsoft Teams. Studenti používají školní e-maily a přístup k produktům, které mají k dispozici od nástupu na gymnázium. Další potřebné osobní údaje k distanční výuce se zpracovávají pouze po dobu mimořádných opatření.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB