Karel Výravský: Okénko základů společenských věd

Význam společenských věd je pro vzdělaného člověka nedocenitelný.

Karel Výravský: Okénko základů společenských věd

Vážení příznivci broumovského gymnázia,

otevírám pro vás okénko do předmětu Základy společenských věd. Budu vás v něm seznamovat s obsahem tohoto předmětu, s aktualitami z výuky a s akcemi, které se v rámci studia společenských věd na gymnáziu v Broumově pro studenty organizují. Předmět Základy společenských věd se vyučuje ve všech ročnících vyššího gymnázia a společně s českým jazykem a literaturou a s dějepisem tvoří základ humanitní části gymnaziálního vzdělávání.

Výuka v předmětu Základy společenských věd umožňuje studentům pochopit a osvojit si problematiku člověka v neustále se měnící struktuře společnosti a zároveň učí studenty nahlížet na člověka jako na neopakovatelného jedince. Pozorným studentům předmět dále umožňuje proniknout do problematiky hospodářské a státoprávní, a to i z pohledu mezinárodních vztahů a globalizujícího se světa. Aktivní studenti si osvojí dovednosti, které jim umožní získávat z různých zdrojů informace z oblastí psychologických, sociálních, ekonomických a státoprávních, pomocí kterých se dokáží orientovat ve složité společenské realitě. Tím si utvářejí vlastní názory a postoje a přiměřeně věku se je učí obhajovat.

Předmět Základy společenských věd navazuje na předmět Občanská výchova, který je vyučován na 2. stupni základní školy nebo v nižších ročnících víceletého gymnázia.

Učivo základů společenských věd je rozloženo do jednotlivých ročníků v logické návaznosti počínaje člověkem jako jedinečnou bytostí přes jeho sociální, právní a ekonomické postavení ve společnosti až po filozofické náhledy na lidské bytí.

1. ročník (2 hodiny týdně)

Základy psychologie

Trh práce a profesní volba

Mediální výchova

2. ročník (2 hodiny týdně)

Základy sociologie

Základy politologie

3. ročník (2 hodiny týdně)

Základy práva

Základy ekonomie

Mezinárodní vztahy a globální svět

4. ročník (2 hodiny týdně)

Úvod do filozofie a religionistiky, základy etiky

Ve 3. a 4. ročníku mají studenti možnost zvolit si nadstavbový volitelný předmět Společensko-vědní seminář, který si vybírají především uchazeči o maturitní zkoušku ze společenských věd a zájemci o studium humanitních oborů na vysokých školách.

Při výuce společenských věd se používají různé metody a formy práce. Základem je výklad a výkladový rozhovor, v některých případech také rozhovor heuristický. Studenti pracují s texty a interpretují jejich smysl, řeší problémová zadání, učí se samostatné práci, kooperují ve dvojicích či ve skupinách. Výuku doplňujeme besedami a exkurzemi.

Výuka předmětu Základy společenských má na Gymnáziu v Broumově dlouhou tradici a vysokou úroveň, neboť je zajišťována nejen plně kvalifikovanými, ale prostě skvělými vyučujícími: Šárkou Rambouskovou, Jitkou Smolíkovou a Vladislavou Valešovou.

Karel Výravský, předseda předmětové komise základů společenských věd

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB