Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024

Výsledky druhého kola pro čtyřleté studium

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ve druhém kole do čtyřletého studia.

Předběžné výsledky 2. kola přijímacího řízení. Nahlédnout do spisu bude možné v pondělí 29.5. od 9 do 12 hodin v ředitelně gymnázia.

Vyhlášení druhého kola pro čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu, Broumov, Hradební 218 pro obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2023/2024.

Termín odevzdání přihlášky s výpisem výsledků jednotné přijímací zkoušky a kopií přihlášky do prvního kola se známkami za 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku je středa 24.05.2023. Předpokládaný počet přijímaných: 5 žáků. Zveřejnění výsledků druhého kola v pátek 26.5. v 15 hodin. 

Rozhodnutí o přijetí - 1. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí do čtyřletéhoosmiletého gymnázia pro školní rok 2023/2024.

Zveřejněním tohoto rozhodnutí o přijetí se považují rozhodnutí o přijetí uchazeče za oznámená. Rozhodnutí o přijetí bude doručeno uchazeči do konce týdne. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ve škole, nebo poštou, a to nejpozději do 17.5.2023. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze v případě, pokud ho uchazeč uplatní ve škole, kde byl přijat po změně rozhodnutí. Pokud si přijatý uchazeč vybral jinou školu, prosíme o včasnou informaci (e-mail, telefon), aby bylo možné přijmout další uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno uchazeči do konce týdne. Pro ulehčení odvolání bude vzor odvolání přidán k rozhodnutí o nepřijetí, jeho použití je na uchazeči a jeho zákonném zástupci, vzorové stačí podepsat. Proti rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. 

--------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení

Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání)  zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní zde na webové stránce školy seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem.

Nepřijatí uchazeči budou informováni neprodlenně písemně poštou, v příloze budou mít vzor žádosti o změnu rozhodnutí, pokud splnili podmínku zisku minimálně 25 bodů z jednotného testu z matematiky a češtiny (součet) ze sta možných bodů.

Termíny konání přijímací zkoušky

Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, vlastní školní přijímací zkoušku na školu nemáme.

Řádné termíny konání jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M jsou pro následující obory stanoveny takto:

čtyřleté gymnázium          -     13. a 14. dubna 2023                               osmileté gymnázium        -     17. a 18. dubna 2023

Pokud si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo, přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Ve všech výše uvedených termínech jsou časy zahájení pro oba obory stanoveny takto: Matematika - k upřesnění   Český jazyk - k upřesnění

Náhradní termín zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2023.

Kritéria přijetí

Kritéria školy pro přijetí uchazečů do osmiletého a čtyřletého gymnázia. 

Počet přijímaných uchazečů o studium v osmiletém studijním oboru gymnázia je 28, ve čtyřletém oboru 30. 

Další podrobné oficiální informace k jednotné přijímací zkoušce jsou na webových stránkách Cermatu.

Přihlášky

Nejzazší termín podání přihlášky na školu byl stanoven MŠMT na 01.03.2023. Přihlášku je možné odevzdat v kanceláři školy, zaslat poštou nebo datovou schránkou. 

Formulář přihlášky byste měli dostat ve své základní škole, ale je i v pdf ke stažení zde. Přihláška musí být vytištěna oboustranně na 1 listu papíru a nemusí být barevně. Při vyplňování pro naši školu uveďte:

Název a adresa: Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Obor vzdělání (kód a název), do kterého se uchazeč hlásí: 79-41-K/81 Gymnázium (platí pro uchazeče o osmileté gymnázium), 79-41-K/41 Gymnázium (platí pro uchazeče o čtyřleté gymnázium)
Termín školní přijímací zkoušky ponechte prázdný (uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku nemáme).
Nezapomeňte na podpis uchazeče (dítěte) a na datum narození a podpis zákonného zástupce uchazeče.
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu od lékaře nepožadujeme!

V případě, že budete s přihláškou potřebovat poradit, napište na e-mail reditel@gybroumov.cz nebo volejte na číslo 491 521 276.

Doplňující informace ke čyřletémuosmiletému studiu.

Přípravné kurzy a cvičné testy

Přípravné kurzy k JPZ 2023
Přípravné kurzy jednotným přijímacím zkouškám z ČJ a MA proběhnou 14. a 16. února 2023 vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Na kurz není nutné se předem registrovat, stačí přijít zhruba 15 minut před zahájením v den konání. Oba kurzy jsou identické a jsou určené jak pro zájemce o 8leté gymnázium (žáci 5. ročníku ZŠ), tak i pro uchazeče o 4letý studijní program (žáci 9. ročníku ZŠ).

Cvičné testy i s klíčem jsou k dispozici níže a nejlépe na oficiální stránce https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

Starší testy naleznete pak v sekci Škola - Ke stažení.

 

----------------- bude aktivní až po přijímacích zkouškách ------------------

Výsledky přijímacího řízení

čtyřleté gymnázium                   osmileté gymnázium

Nepřijatí uchazeči budou informováni neprodlenně písemně poštou, v příloze budou mít vzor žádosti o změnu rozhodnutí, pokud splnili podmínku zisku minimálně 25 bodů z jednotného testu z matematiky a češtiny (součet) ze sta možných bodů.

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek na škole (nebo poslat poštou na adresu školy), do __________________ .

Přijaté žáky, kteří již odevzdali zápisový lístek na jinou školu, prosíme o informaci na info@gybroumov.cz nebo na telefon 491521276, aby bylo možné uspokojit další zájemce o studium na naší škole. Děkujeme.

Sdělení pro přijaté uchazeče ke studiu – 2023/2024
 
čtyřleté gymnázium / 1.A
Informace k požadavkům na učebnice budou sdělené ve druhé polovině srpna, případně začátkem školního roku konkrétními vyučujícími. Žáci budou mít možnost některé učebnice sehnat od starších studentů při burze učebnic, která proběhne 8-9/9/2022.

osmileté gymnázium / 1.V – prima
Učebnice jsou žákům poskytnuty školou, případné požadavky na cvičebnice, sešity, apod., které jsou potřebné do konkrétních předmětů, budou sdělené jednotlivými vyučujícími na začátku školního roku.

ADAPTAČNÍ KURZY PRO 1.A A 1.V 

termíny konání:

1.V - pondělí-úterý ____/9/2023 / Koupálo Janovičky
1.A - úterý-středa ____/9/2023 / Koupálo Janovičky
Informace k výbavě účastníka adaptačního kurzu očekávejte v dohledné době.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Druhé kolo přijímacího řízení bylo dne __. __. 2023 ukončeno a třetí kolo nebude vyhlášeno.

Ředitel Gymnázia, Broumov, Hradební 218 k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlašuje __. __. 2023 druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia.

Přihlášky je možno podávat do __. __. 2023. Podrobné informace k přijímacímu řízení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:    osmileté studium, čtyřleté studium. Zveřejněno v pátek __. __. 2023 ve 12.00.

Pokud jste byli přijati i jinde a k nám nenastoupíte, prosíme o tuto informaci co nejdříve.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB