Sdělení pro přijaté uchazeče ke studiu – 2024/2025

čtyřleté gymnázium / 1.A
Informace k požadavkům na učebnice budou sdělené ve druhé polovině srpna, případně začátkem školního roku konkrétními vyučujícími. Žáci budou mít možnost některé učebnice sehnat od starších studentů při burze učebnic, která proběhne na začátku září. Na hodiny laboratorních prací z chemie bude potřeba pracovní plášť (bavlněný či jiný, na barvě nezáleží:).

osmileté gymnázium / 1.V – prima
Učebnice jsou žákům poskytnuty školou, případné požadavky na cvičebnice, sešity, apod., které jsou potřebné do konkrétních předmětů, budou sdělené jednotlivými vyučujícími na začátku školního roku.

ADAPTAČNÍ KURZY PRO 1.A A 1.V - ubytovna Křinice

Výdaje spojené s adaptačním pobytem hradí škola z krajského grantu a příspívá i Nadační fond Gymnázia v Broumově.

termíny konání: 1.V (prima) - středa a čtvrtek  4.9. a 5.9.    1.A (čtyřleté) - čtvrtek a pátek 5.9. a 6.9.

Stravování: 1. den večeře, 2. den snídaně + oběd

S sebou: jídlo na první den (svačina, oběd, svačina), spacák a povlak na polštář, přezůvky, oblečení a boty do terénu a na převlečení (dle počasí, počítejte s tím, že večer může být chladněji), pláštěnku. Další upřesňující informace dostanou žáci 2.9.2024 od třídních učitelů.

Má-li vaše dítě nějakou potravinovou alergii, případně jiný zdravotní problém, napište informace na adresu capova@gybroumov.cz (nejpozději do 25.8.2024).Přijímací řízení pro šk. rok 2024/2025

21.06.2024 výsledky 2. kola osmileté studium.

15.05.2024 13:30 výsledky 1. kola   osmileté  a  čtyřleté obory

Přijatí uchazeči obdrží během června doplňující informace ke studiu na naší škole, oznámení výsledku je rozhodnutím o (ne)přijetí žáka, dále není ze strany žáka nutný žádný další krok. Přijatý uchazeč se může vzdát práva na přijetí, k tomu stačí oznámení adresované řediteli školy.

Základní informace k přijímacímu řízení

Název školy:                                      Gymnázium, Broumov, Hradební 218  IČO: 48623679, IZO: 102266239

Telefon: +420 491 521 276          Mobil: +420 731 159 961             Obecné dotazy: info@gybroumov.cz

Ředitel: Mgr. Jiří Ringel  (reditel@gybroumov.cz)       Zástupce: Mgr. Miroslav Mádle (zastupce@gybroumov.cz)

osmiletý studijní program:           kód oboru a název 79-41-K/81 gymnázium

čtyřletý studijní program:            kód oboru a název 79-41-K/41 gymnázium

  • přípravné kurzy na GyBr                                         úterý 6. a čtvrtek 8. února 2024 - od 14.00 do 16.00 hod.
  • termín podání přihlášky                                      od 1. do 20. února 2024
  • přijímací zkoušky osmileté gymnázium                16. a 17. dubna 2024     
  •  přijímací zkoušky čtyřleté gymnázium                 12. a 15. dubna 2024
  • 1. a 2. náhradní termín oba obory                         29. a 30. dubna 2024

Podání přihlášky

Zákonný zástupce má na výběr pouze jednu ze tří možností podání přihlášky.

  1. elektronicky prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DiPSy,
  2. po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo
  3. listinným formulářem (tzv. tiskopis) s přílohami.

Pro studium na Gymnáziu v Broumově se nevyžaduje potvrzení o zdravotním stavu.

Výběr škol – prioritizace. Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority, v průběhu PŘ nelze změnit!

Místo konání přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol. Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Podání omluvy

Uchazeč, který se pro vážné důvody (např. z důvodu nemoci apod.)  k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu.

 Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, minimální hranice na GB je stanovena v rámci kritérií pro přijetí.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Specifikace požadavků a cvičné testy

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Veškeré informace k JPZ 2024, včetně specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání  https://cermat.cz/. 

Pro možnost získání představy o formální podobě testů a úloh včetně jejich procvičování je možné využít také testy z předchozích let na webové stránce https://cermat.cz nebo webovou aplikaci TAU (https://tau.cermat.cz/). 

Úpravy podmínek
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z důvodu zdravotního postižení nebo specifické poruchy učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.), musí k přihlášce připojit lékařské potvrzení o zdravotním postižení včetně doporučení vhodného postupu od školského poradenského zařízení. Časový limit pro konání testů je prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 
 
Hodnocení zkoušky a kritéria přijetí
Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Podrobná kritéria pro přijetí na Gymnázium Broumov pro čtyřletéosmileté studium.

Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení  zveřejní ředitel školy 15. května na webu školy. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Druhé kolo proběhne stejně jako první, nekoná se JPZ, výsledky JPZ se berou z 1. kola. Přihlášky do 20. května, vyhlášení výsledků 21. června.

Třetí kolo, pokud bude vyhlášeno, bude probíhat pouze v režimu školy.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html.

Přípravné kurzy k JPZ 2024

Přípravné kurzy jednotným přijímacím zkouškám z ČJ a MA proběhnou 6. a 8. února 2024 vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Na kurz není nutné se předem registrovat, stačí přijít zhruba 15 minut před zahájením v den konání. Oba kurzy jsou identické a jsou určené jak pro zájemce o 8leté gymnázium (žáci 5. ročníku ZŠ), tak i pro uchazeče o 4letý studijní program (žáci 9. ročníku ZŠ).

Cvičné testy i s klíčem jsou k dispozici níže a nejlépe na oficiální stránce https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

---------------------------------------------------------------------------

archív:

Výsledky druhého kola pro čtyřleté studium

Rozhodnutí o přijetí uchazečů ve druhém kole do čtyřletého studia.

Předběžné výsledky 2. kola přijímacího řízení. Nahlédnout do spisu bude možné v pondělí ________ od 9 do 12 hodin v ředitelně gymnázia.

Vyhlášení druhého kola pro čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na Gymnáziu, Broumov, Hradební 218 pro obor vzdělání dle rámcového vzdělávacího programu 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2023/2024.

Termín odevzdání přihlášky s výpisem výsledků jednotné přijímací zkoušky a kopií přihlášky do prvního kola se známkami za 2. pololetí osmého ročníku a 1. pololetí devátého ročníku je středa 24.05.2023. Předpokládaný počet přijímaných: 5 žáků. Zveřejnění výsledků druhého kola v pátek 26.5. v 15 hodin. 

Rozhodnutí o přijetí - 1. kolo přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí do čtyřletéhoosmiletého gymnázia pro školní rok 2023/2024.

Zveřejněním tohoto rozhodnutí o přijetí se považují rozhodnutí o přijetí uchazeče za oznámená. Rozhodnutí o přijetí bude doručeno uchazeči do konce týdne. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ve škole, nebo poštou, a to nejpozději do 17.5.2023. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze v případě, pokud ho uchazeč uplatní ve škole, kde byl přijat po změně rozhodnutí. Pokud si přijatý uchazeč vybral jinou školu, prosíme o včasnou informaci (e-mail, telefon), aby bylo možné přijmout další uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno uchazeči do konce týdne. Pro ulehčení odvolání bude vzor odvolání přidán k rozhodnutí o nepřijetí, jeho použití je na uchazeči a jeho zákonném zástupci, vzorové stačí podepsat. Proti rozhodnutí se lze odvolat v souladu s § 60e odst. 3 školského zákona do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. 

Sdělení pro přijaté uchazeče ke studiu – 2023/2024

 
čtyřleté gymnázium / 1.A
Informace k požadavkům na učebnice budou sdělené ve druhé polovině srpna, případně začátkem školního roku konkrétními vyučujícími. Žáci budou mít možnost některé učebnice sehnat od starších studentů při burze učebnic, která proběhne 8-9/9/2022.

osmileté gymnázium / 1.V – prima
Učebnice jsou žákům poskytnuty školou, případné požadavky na cvičebnice, sešity, apod., které jsou potřebné do konkrétních předmětů, budou sdělené jednotlivými vyučujícími na začátku školního roku.

ADAPTAČNÍ KURZY PRO 1.A A 1.V 

termíny konání:

1.V - pondělí-úterý ____/9/2023 / Koupálo Janovičky
1.A - úterý-středa ____/9/2023 / Koupálo Janovičky
Informace k výbavě účastníka adaptačního kurzu očekávejte v dohledné době.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB