Školní řád

Aktuální školní řád

Kompletní  školní řád je k dispozici ke stažení jako soubor pdf.

Plné znění školního řádu je k dispozici výše nebo v papírové podobě v kanceláři školy. Na stránce je první, obecná, kapitola ze školního řádu.

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy

 1.1. Přístup ke vzdělání

1.1.1. Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby a na svobodný přístup k informacím, zvláště o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Materiálně-technické podmínky vzdělávání zajišťuje škola, za kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu zodpovídají vyučující.

1.1.2. Za výsledky svého vzdělávání jsou zodpovědni především žáci sami. Jejich hlavní povinností je docházet řádně do školy a řádně se vzdělávat.

1.1.3. Žáci se dle svých možností a dle pokynů vyučujících připravují na výuku. Během výuky se dle svých možností snaží přispívat zdárnému průběhu vyučování. Žáci ani pracovníci školy neruší bezdůvodně průběh vyučování (např. bavením se nad míru obvyklou, častým procházením učebnou apod.). Používání mobilních telefonů během výuky je zakázáno.

1.1.4. Žák má právo na začátku hodiny zdůvodnit nedostatky ve své přípravě na vyučování.

1.1.5. Žáci mají právo aktivně se podílet na utváření výuky.

1.2. Vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, dodržování mravních norem

1.2.1. Žáci se k sobě chovají slušně a ohleduplně. Zvláště se ve vzájemných vztazích zdrží projevů diskriminace, nepřátelství a násilí. Ohlášené projevy šikanování budou vždy důsledně prošetřeny.

1.2.2. Žáci, vyučující a ostatní pracovníci školy se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně, žáci dbají pokynů vyučujících i ostatních pracovníků školy.

1.2.3. Žáci, vyučující a ostatní pracovníci školy dodržují pravidla morálky.

1.2.4. Žáci mají právo se při vhodné příležitosti vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich. Vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Obdobné právo mají i jejich zákonní zástupci.

1.3. Obecné zásady klasifikace a informace o průběhu vzdělávání

1.3.1. Žáci, jejich zákonní zástupci (u zletilých žáků též osoby, které vůči nim plní vyživovací povinnost) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

1.3.2. Za klasifikaci zodpovídají vyučující.

1.3.3. Žák a zákonný zástupce mají právo se na začátku školního roku seznámit s klasifikačními požadavky vyučujícího. Klasifikační požadavky musí vycházet za školního vzdělávacího programu (do jeho vydání z platných osnov).

1.3.4. Žák a zákonný zástupce mají právo znát průběžnou klasifikaci.

1.3.5. Přesáhne-li absence žáka v daném předmětě a v daném pololetí 30%, a má-li proto vyučující pochybnost, jak žák zvládl příslušné učivo, může vyučující požádat ředitele školy, aby žák vykonal zkoušku(y) k doplnění podkladů pro hodnocení. Pravidla těchto zkoušek jsou podrobněji rozvedena v části 4. tohoto řádu.

1.3.6. Pochybnosti o své klasifikaci může žák nebo zákonný zástupce řešit přímo s vyučujícím, při přetrvávajících neshodách s třídním učitelem, případně s vedením školy nebo dle školského zákona (požádání o komisionální přezkoušení).

1.3.7. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování jsou podrobněji rozvedena v části 3. tohoto řádu.

1.4. Školní akce

1.4.1. Školní akce, které přímo souvisejí s výchovně-vzdělávací činností školy, jsou pro žáky povinné a platí na nich školní řád. Svou neúčast na nich musí žák zdůvodnit.

1.5. Studentský parlament

1.5.1. Žáci mohou mít studentský parlament (popř. jiný samosprávný orgán). Pro vznik a fungování studentského parlamentu poskytne škola organizační  a materiální zázemí. Studentský parlament se podílí na organizaci školního života a tlumočí  názory a připomínky žáků. Studentský parlament může jednat s vedením školy. Dohodnuté závěry pak prosazuje mezi žáky.

1.5.2. Své připomínky, názory apod. mohou žáci sdělovat i individuálně přímo vyučujícím, třídnímu učiteli či vedení školy.

1.6. Kázeňská opatření

1.6.1.  Kázeňská opatření jsou blíže specifikována v části 3.5. tohoto řádu.

1.7. Řešení sporů

1.7.1. Spory týkající se výkladu jednotlivých ustanovení školního řádu mají právo žáci a pracovníci školy konzultovat s vedením školy.

1.7.2. Spory, které nelze řešit podle tohoto školního řádu, řeší vedení školy.    

1.8. Další práva a povinnosti žáků

1.8.1. Žáci mají právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení. K využívání poradenských služeb školy nebo školského poradenského zařízení je nutný písemný souhlas žáka a jeho rodičů (u nezletilých žáků). Poradenské služby, o které žádá nezletilý žák, je možno poskytovat jen se souhlasem rodičů.

1.8.2. Zletilí žáci mají právo volit a být voleni do školské rady.

1.8.3. Žáci jsou povinni:

 • dodržovat školní řád a pokyny k ochraně zdraví, bezpečnosti a požární ochraně
 • ohlásit porušování školního řádu

1.8.4. Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání             
 • dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (osobní údaje nutné pro zápis do školní matriky) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

1.9. Další práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

1.9.1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

 • volit a být voleni do školské rady
 • na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
 • po dohodě s vyučujícím a se souhlasem vedení školy přijít se podívat do výuky

1.9.2. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dětí
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (osobní údaje nutné pro zápis do školní matriky) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB