Školní stravování

Zajištění školního stravování

Gymnázium jako státní škola má zákonnou povinnost zajistit svým žákům možnost školního stravování, kde je cena oběda přibližně z poloviny dotována zřizovatelem školy. Žáci hradí cenu potravin, režijní náklady nese škola. Z rozhodnutí zřizovatele školy (Královéhradecký kraj) je školní stravování na gymnáziu zajištěno takto: Poskytovatelem školního stravování je firma GTH zařízení školního stravování, spol. s r. o., Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1481/4, která stravu připravuje v kuchyni Nemocnice Broumov, rozváží ji a vydává ve výdejně stravy Opočenského 33, Broumov. Gymnázium Broumov je pouhým zprostředkovatelem této služby, a to zvláště proto, že firmě doplácí za stravující se žáky zbytek ceny oběda. Na kulturu výdeje a kvalitu stravy nemá škola vliv. Rodiče nezletilých žáků nebo zletilí čáci musí při nespokojenosti s kvalitou či s kvantitou stravy postupovat podle reklamačního řádu.

S připomínkami je též možno obracet se přímo na firmu GTH CATERING a.s. (www.gthcatering.cz; www.gth.cz) nebo na stravovací komisi, kterou zřídil Městský úřad Broumov.

REKLAMAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad podávaných jídel, prodávaného zboží a při zajišťování ostatních služeb v provozovně GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o. je vydán na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele  tento reklamační řád:

Článek  I

Právo kupujícího na reklamaci vadné věci nebo služby

1) Zjistí-li kupující, že prodaná jídla, prodané nápoje a zboží, nebo jiné poskytované služby mají vadu,  má právo případné vady reklamovat.

2) Vedoucí  stravovacího zařízení, nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen po pečlivém přezkoumání rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů.

3) Nebude-li možno z vážných důvodů (např. z důvodu laboratorního vyzkoušení apod.) vyřídit reklamaci ihned nebo do 5 pracovních dnů, bude kupující vyrozuměn o lhůtě vyřízení reklamace. Tato lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů.

4) Vyřízení reklamace nesmí být vázáno na vyřízení reklamace u prvotního dodavatele.

5) V případě, že kupující nesouhlasí s průběhem a výsledkem reklamace, má právo požádat o  přezkoumání reklamačního řízení oblastního ředitele GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o.

Článek  II.

Kde a jak kupující reklamaci uplatňuje

1) Reklamaci uplatňuje kupující ve stravovacím provozu GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o., ve kterém byla služba poskytnuta.

2) Osoba pověřená reklamaci přijmout a vždy řešit spotřebitelský problém je vedoucí stravovacího zařízení, popř. jeho zástupce.

3) Při uplatňování každé reklamace zboží či služby, je nutné, aby kupující předložil reklamované zboží a zároveň i doklad prokazující zakoupení zboží či poskytnuté služby

Článek  III.

Vyřizování reklamací

1) Na úsek stravovacích služeb může kupující požadovat bezplatné, řádné a včasné  odstranění vady, není-li dodržena správná jakost, množství pokrmu, míra, hmotnost, teplota nebo cena.

2) Reklamace z důvodu jakosti a teploty pokrmů a nápojů uplatňuje kupující ihned po ochutnání.

3) Reklamace z důvodu měr a hmotnosti uplatňuje kupující ihned před započetím konzumace.

4) Vady potravin se považují za vady neodstranitelné. Vyskytne-li se vada potravin, má kupující právo požadovat výměnu, nebo vrácení zaplacené částky.

5) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebylo-li zboží ještě použito, může kupující  místo odstranění vady požadovat výměnu zboží.

Článek  IV.

Lhůty pro uplatnění reklamace

1) Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby zboží.

2) Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující byl povinen po vyřízení reklamace zboží převzít zpět, se do záruční doby nepočítá.

Článek  V.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.3.2011 a  bude umístěn na viditelném místě v prostoru jídelny.

V Praze dne 1.3.2011 

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB