VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Oprava oken 2020smlouva o dílo ze dne 20.5.2020 s vítězem VŘ

VŘ bylo vypsáno 2.4.2020 s termínem odevzdání 29.4.2020. Podrobnosti k zakázce najdete zde: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6608.html 

Rekonstrukce elektroinstalacesmlouva o dílo ze dne 20.5.2020 s vítězem VŘ

VŘ bylo vypsáno 2.4.2020 s termínem odevzdání 29.4.2020. Podrobnosti k zakázce najdete zde:
https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6610.html 

--------------------

Oprava oken 2019

Dne 26. března 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu oken. Kompletní zadávací dokumentace a krycí list v excelu je ke stažení. 

-------------

Dne 25.10.2016 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu oken. Podrobnosti ke stažení. Dodatečné podmínky památkářů.

Dne 28.8.2013 proběhlo jednání hodnotící komise, dne 2.9.2013 rozhodl ředitel o výsledku VŘ (ke stažení).

Dne 3.8.2013 bylo vyhlášeno na zakázku Nákup PC s lhůtou podání nabídek do 28.8.2013 do 12.00. Výzvu a Zadávací dokumentaci otevřete v pdf po kliknutí na odkaz. V Broumově 2.8.2013 PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

Dne 28.8.2013 proběhlo jednání hodnotící komise, dne 2.9.2013 rozhodl ředitel o výsledku VŘ (ke stažení).

Dne 3.8.2013 bylo vyhlášeno na zakázku Nákup dataprojektorů s lhůtou podání nabídek do 28.8.2013 do 12.00. Výzvu a Zadávací dokumentaci otevřete v pdf po kliknutí na odkaz. V Broumově 2.8.2013 PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

Dne 5.10.2012 proběhlo jednání hodnotící komise, dne 8.10.2012 rozhodl ředitel o výsledku VŘ (ke stažení).

Dne 19.9.2012 bylo vyhlášeno na zakázku dodávka Server a PC s lhůtou podání nabídek do 4.10.2012 do 14.00. Výzvu a Zadávací dokumentaci otevřete v pdf po kliknutí na odkaz. V Broumově 19.9.2012 PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

-

Dne 29.8.2012 zrušil ředitel VŘ z důvodu odstoupení vítězné firmy od smlouvy (viz Rozhodnutí).

Dne 12.7.2012 bylo vyhlášeno na zakázku dodávka Server a PC s lhůtou podání nabídek do 1.8.2012 do 14.00. Výzvu a Zadávací dokumentaci otevřete v pdf po kliknutí na odkaz. V Broumově 12.7.2012 PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

Změna Zadávacích podmínek!
V části server si prosím opravte řádek Disky na data: 2x SAS 500GB , 7.200ot/min, formát 2,5“ na správný počet 3 (tři) disky, které v poli RAID5 budou představovat 1 TB prostoru.   16.7.2012 Jiří Ringel

-

Dne 7.6.2012 bylo vyhlášeno na zakázku dodávka Technického zařízení s lhůtou podání nabídek do 21.6.2012 do 14.00. Výzvu aZadávací dokumentaci otevřete v pdf po kliknutí na odkaz. V Broumově 7.6.2012 PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

Výsledek výběrového řízení.

Rekonstrukce sociálního zařízení

Název veřejné zakázky:

(vyvěšeno 30.3.2012)

  GYMNÁZIUM  BROUMOV – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Zadavatel

Název: Gymnázium, Hradební, 218, Broumov
Adresa: Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov
IČ: 486 23 679

Statutární zástupce: PaedDr.  Karel Výravský - ředitel

Telefon; fax: +420 491 521 276;  +420 731 159 961
E-mail:
info@gybroumov.cz
Profil zadavatele:
www.gybroumov.cz

 „Výzva  k podání nabídky“  (na stavební práce – zakázka malého rozsahu)  

Zadavatel  sděluje úmysl zadat výše uvedenou stavební zakázku v rámci výběrového řízení a vyzývá Vás k podání nabídky.Výzva ke stažení v pdf.

DRUH A PŘEDMĚT  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY:

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací rekonstrukce a nástavby sociálních zařízení pro žáky a učitele v budově Gymnázia Broumov. Práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované v únoru 2012 ve stupni DÚR a DSP  projekcí – Jiří  RAK projekční kancelář, IČ:13534599, sídlem Hetmánkovice 8, 550 01 Broumov, e-mail: J.Rak@seznam.cz, zodpovědný projektant Jiří RAK, telefon: +420 777 662 933. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

Předmět veřejné zakázky je klasifikován kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV 45214200-2 - Stavební úpravy školních budov.

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE (smlouva o dílo, návrh)

Zadávací dokumentace je   uveřejněna na profilu zadavatele, kde je možno zadávací dokumentaci stáhnout mimo projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že je k dispozici pouze ve formátu . dxf, nebo .dwg, bude uchazečům předána  v rámci prohlídky stavby v listinné podobě.

LHŮTA A MÍSTO  PRO  PODÁNÍ  NABÍDEK:

Nabídky  lze  podávat osobně v sídle Gymnázia , Hradební 218, Broumov, v kanceláři školy a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do  14:00 hod, nebo poštou na shora uvedenou adresu   tak, aby byly doručeny do konce  lhůty pro podání nabídek, která končí dnem  16.04.2012 ve  12:00 hodin. Obálka s nabídkou bude zřetelně označena   “Gymnázium Broumov- rekonstrukce sociálního zařízení“ a nápisem  „NEOTVÍRAT“  a na uzavření  opatřena  přelepkou s razítkem uchazeče a podpisem  oprávněného  zástupce.

POŽADAVKY  NA  SPLNĚNÍ  KVALIFIKACE:

Veškeré  požadavky  na prokázání  splnění  kvalifikačních kritérií  jsou obsaženy v  „Zadávací  dokumentaci“. 

PŘEDPOKLÁDANÁ  HODNOTA  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předpokládaná  hodnota dodávky   stavby  (vč. DPH)…………4.950.000,- Kč

ÚDAJE  O  HODNOTÍCÍCH  KRITÉRIÍ:

Základním hodnotícím  kritériem  veřejné  zakázky  je  nejnižší  nabídková  cena.

PaedDr. Karel  Výravský - ředitel  školy
V Broumově dne   29.3.2012

Vzdělávání pedagogů

Výzva k podání nabídek (vyvěšeno 29.3.2012)

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.3.43/01.0016

Název projektu:

Podpora profesionálního rozvoje pedagogů na Gymnáziu Broumov

Název zakázky:

Vzdělávání pedagogů - Broumov

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

služba

Datum vyhlášení zakázky:

29.3.2012

Název/ obchodní firma zadavatele:

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Sídlo zadavatele:

Hradební 218, 550 01 Broumov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

491 521 276

projekt@gybroumov.cz

IČ zadavatele:

48623679

DIČ zadavatele:

---

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

PaedDr. Karel Výravský, ředitel školy

491 521 276

projekt@gybroumov.cz

Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

29.3.2012 – 11.4.2012 do 14 hod

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace kurzů akreditovaných MŠMT pro DVPP za účelem podpory profesního rozvoje pedagogů:

 • v oblasti kurikulární reformy,
 • ve výuce cizích jazyků a v cizích jazycích,
 • ve využívání ICT ve výuce,
 • E-learningová forma pro DVPP

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:

bez DPH 363.689 Kč, s DPH 394.630 Kč

Typ zakázky

Zakázka malého rozsahu.

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky

Vzdělávací aktivity se budou realizovat v období březen 2012 – listopad 2012.

Místem plnění realizace kurzů budou prostory gymnázia v Broumově, Hradební 218, 550 01 Broumov. Místem plnění kurzů Ochrana proti syndromu vyhoření a Prevence a odstraňování stresu při práci pedagoga budou prostory, které navrhne dodavatel, a to maximálně do 50 km od Broumova.

Místa dodání/převzetí nabídky:

Nabídka bude doručena v uzavřené, neporušené obálce, zabezpečené proti manipulaci, buď osobně do sídla zadavatele anebo poštou na adresu zadavatele Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov.

Hodnotící kritéria:

 • Nabídková cena
 • Délka splatnosti faktur
 • Termín zahájení realizace vzdělávání

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

Pro prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží

v prosté kopii:

 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (tzn. živnostenské oprávnění),
 • výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) či jiné obdobné evidence,

v originále:

 • čestné prohlášení uchazeče o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
 • čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu této kontaktní osoby.

Požadavek na písemnou formu nabídky(včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v 1 originále podepsaném osobou oprávněnou jednat za uchazeče, a v jedné kopii. Obě vyhotovení budou viditelně označena nápisem ORIGINÁL a KOPIE.

Elektronické podání nabídky není povoleno.

Součástí nabídky bude písemně vypracovaný a podepsaný návrh Smlouvy.

Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny

Další informace, které zpřesňují či doplňují informace uvedené v této Výzvě, jsou uvedeny v samostatném dokumentu – v Zadávací dokumentaci. Tato je přílohou a nedílnou součástí této Výzvy.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Smlouva s vybraným dodavatelem musí obsahovat závazek dodavatele, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Další podmínky pro plnění zakázky:

 • Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce.
 • Ceny budou vyjádřeny v Kč.
 • Uchazeč nabídku předloží v jednom originále a jedné kopii.
 • Jednotlivé listy celé nabídky budou číslovány a budou pevně svázány.
 • Zakázka nepřipouští varianty nabídek.
 • Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy – bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 • Dotazy k výběrovému řízení lze zaslat pouze na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je přílohou a nedílnou součástí této Výzvy a bude dodána společně s touto Výzvou.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Další informace, které zpřesňují či doplňují informace uvedené v této Výzvě (ke stažení), jsou uvedeny v samostatném dokumentu – v Zadávací dokumentaci (ke stažení). Tato je přílohou a nedílnou součástí této Výzvy

Jméno:

Karel

Příjmení:

Výravský

E-mail:

projekt@gybroumov.cz

Telefon:

491 521 276


Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním.

Certifikát

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Jsme na FB